Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

SAS-UPJS ERC Visiting Fellowship Grants

Európska výskumná rada (ERC) spustila v roku 2016 iniciatívu pod názvom „Fellowships to Visit ERC Grantee“. Jej cieľom je podpora účasti a zvýšenie úspešnosti výskumníkov z tých krajín EÚ, ktoré majú výrazne nižšie zastúpenie vo výzvach ERC. ERC odporučil národným a/alebo regionálnym orgánom a organizáciám vytvoriť programy, ktoré podporia pobyty potenciálnych uchádzačov o granty ERC u riešiteľov ERC projektov a ich tímov. Takéto programy umožnia vybraným kandidátom posilniť ich výskumný profil a skvalitnia prípravu ich vlastného budúceho v medzinárodne kompetitívnom prostredí ešte pred podaním žiadosti o ERC grant.

Cieľom programu „SAS-UPJS ERC Visiting Fellowship Grants”, ktorý je súčasťou iniciatívy ERC, je podporiť a posilniť účasť vedcov z organizácií SAV a z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) vo výzvach ERC, poskytnúť im možnosť získať v spolupráci s riešiteľmi ERC projektov a ich tímami skúsenosti a zručnosti potrebné pre kvalitnú prípravu a riadenie projektov. Program by mal priniesť vyšší počet žiadostí o ERC granty z SAV a UPJŠ, ich vyššiu kvalitu a následne aj vyššiu úspešnosť.

Trvanie grantu a výška podpory

Pre uchádzačov zo SAV

Grant udeľuje SAV na obdobie 1 – 3 mesiacov vo výške max. 12 000 eur (do 4 000 eur na mesiac). Je určený na pokrytie cestovných nákladov vrátane nákladov na miestnu dopravu, nákladov na ubytovanie, stravné a vreckové pre uchádzačov, ktorí sú zamestnancami organizácie SAV.

Pre uchádzačov z UPJŠ

Grant udeľuje UPJŠ na obdobie 1 – 4 mesiacov vo výške max. 12 000 eur (do 3 000 eur na mesiac). Je určený na pokrytie cestovných nákladov vrátane nákladov na miestnu dopravu, nákladov na ubytovanie, stravné a vreckové pre uchádzačov, ktorí sú zamestnancami UPJŠ.

Podmienky na udelenie grantu

„SAS-UPJŠ ERC Visiting Fellowship Grants“ je otvorený pre vedcov zo všetkých disciplín. Uchádzač musí splniť tieto podmienky:
  • musí byť zamestnancom organizácie SAV (platí pre uchádzačov z organizácií SAV) alebo UPJŠ (platí pre uchádzačov z UPJŠ),
  • musí preukázať kvalitu výskumu a výstupov na úrovni zodpovedajúcej podmienkam ERC,
  • musí predložiť plán pobytu vrátane náčrtu budúceho návrhu ERC projektu,
  • musí predložiť pozývací list od riešiteľa ERC projektu,
  • v prípade udelenia grantu sa uchádzač zaväzuje podať žiadosť o ERC projekt do niektorej z výziev ERC najneskôr do dvoch rokov od ukončenia pobytu, pričom projekt sa bude riešiť v organizácii SAV (platí pre uchádzačov z organizácií SAV), resp. na UPJŠ (platí pre uchádzačov z UPJŠ),
  • ak uchádzač nesplní podmienku podať žiadosť o ERC projekt do dvoch rokov od ukončenia pobytu, je povinný vrátiť finančnú podporu v plnej výške.

Hodnotenie a výber uchádzačov

Proces hodnotenia je otvorený a transparentný. Každý návrh budú hodnotiť dvaja nezávislí externí medzinárodne uznávaní hodnotitelia. Hlavným kritériom hodnotenia je excelentnosť výskumu a potenciál uchádzača získať ERC grant.

Výber uchádzačov zo SAV

Výber uchádzačov z SAV vykoná na základe hodnotenia Komisia SAV pre hodnotenie medzinárodných projektov alebo komisia vytvorená ad hoc na základe rozhodnutia predsedníctva SAV. Konečné rozhodnutie o udelení grantov prijme Predsedníctvo SAV.

Výber uchádzačov z UPJŠ

Výber uchádzačov z UPJŠ vykoná na základe hodnotenia Komisia Vnútorného vedeckého grantového systému UPJŠ (VVGS) doplnená ad hoc o domácich expertov z odboru na základe rozhodnutia rektora UPJŠ. Konečné rozhodnutie o udelení grantov prijme rektor UPJŠ.

Výzva na predkladanie návrhov na obdobie 2020 – 2021

Slovenská akadémia vied a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasujú výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu „SAS-UPJŠ ERC Visiting Fellowship Grants“ na obdobie 2020 – 2021. Výzva je otvorená pre vedcov zo všetkých disciplín. Hlavným kritériom je excelentnosť výskumu a potenciál uchádzača získať ERC grant.

Podávanie návrhov pre uchádzačov zo SAV

Návrhy na udelenie grantu sa podávajú na priloženom tlačive v anglickom jazyku elektronicky na adresu , vytlačené a podpísané na Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV (PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.). Uzávierka na podávanie návrhov je 30. 9. 2020. Štruktúra pozývacieho listu je v súboroch na stiahnutie. Zoznam riešiteľov ERC projektov, ktorí sú ochotní prijať uchádzača na pobyt na svoje pracovisko, je k dispozícii na vyžiadanie.

Kontaktná osoba a ďalšie informácie:
PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.
Odbor medzinárodnej spolupráce
Úrad SAV
Štefánikova 19
814 38 Bratislava
Tel.: +421 2 57510 179
E-mail:
Podávanie návrhov pre uchádzačov z UPJŠ

Návrhy na udelenie grantu sa podávajú na tlačive v anglickom jazyku elektronicky prostredníctvom portálu CCVaPP UPJŠ (http://portal.ccvapp.upjs.sk/grantcalls). Vygenerované, vytlačené a podpísané potvrdenie žiadosti o finančnú podporu je uchádzač povinný doručiť na Oddelenie podpory projektov CCV a PP UPJŠ, resp. do podateľne Rektorátu UPJŠ do dvoch pracovných dní odo dňa, keď bola žiadosť podaná elektronicky. Uzávierka na podávanie návrhov je 30. 9. 2020. Štruktúra pozývacieho listu je v súboroch na stiahnutie. Zoznam riešiteľov ERC projektov, ktorí sú ochotní prijať uchádzača na pobyt na svoje pracovisko, je k dispozícii na vyžiadanie.

Kontaktná osoba a ďalšie informácie:
Ing. Ivan Pezlar
Koordinátor podpory projektov rámcových programov
Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
Oddelenie podpory projektov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
041 80 Košice
Tel.: +421 55 234 1276
E-mail: