Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav merania SAV

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.um.sav.sk
E-mail organizácie: 
 
Riaditeľ: Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
E-mail:
Tel: 02/ 591045 30
Fax: 02/ 591045 94
Sekretariát: Eva Gurišová
E-mail:
Tel: 02/ 591045 kl. 11, 91
Fax: 02/ 591045 94
 

Základné informácie o organizácii: História ústavu je spojená s Laboratóriom pre výskum a vývoj meracích a fyzikálnych prístrojov, ktoré bolo založené v roku 1953 ako jedno z prvých laboratórií novo sa konštituujúcej Slovenskej akadémie vied. V roku 1963 získalo toto laboratórium štatút ústavu.

V súčasnosti je ústav vedeckou inštitúciou, ktorej aktivity zahŕňajú tieto základné oblasti základného a aplikovaného výskumu:
  • teória merania a matematicko-štatistické metódy na spracovanie experimentálnych výsledkov,
  • systémy na meranie vybraných fyzikálnych veličín,
  • meracie systémy pre biomedicínu, matematické a počítačové modelovanie bionických štruktúr a procesov, spracovanie biosignálov,
  • návrh metód a meracích systémov určených na riešenie neštandardných problémov merania vo výskume a v priemysle. Vývoj a realizácia unikátnych meracích systémov ako zhmotnený výsledok vedeckovýskumnej činnosti.
Ústav poskytuje poradenské a ďalšie expertízne služby, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou organizácie.

Ústav uskutočňuje vedeckú výchovu v dennej aj externej forme v študijnom odbore 5.2.54 „Meracia technika“ ako externá vzdelávacia inštitúcia Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Štruktúra ústavu: 5 vedeckých oddelení (oddelenie optoelektronických meracích metód, oddelenie magnetometrie, oddelenie teoretických metód, oddelenie zobrazovacích metód, oddelenie biomeraní) a pracovisko technického zabezpečenia.

Súčasný výskumný program a jeho potenciálne využitie v hospodárskej sfére:
Okrem základného výskumu v oblasti vybraných meracích metód sa ústav orientuje na tieto úlohy s dopadom na hospodárku sféru:
  • systémy na meranie priestorovej stability veľkých energetických objektov,
  • meracie komplexy na automatizované merania vybraných fyzikálnych veličín (teploty, tlaku, infračerveného žiarenia) v reálnom čase,
  • tomografické metódy a zariadenia na nedeštruktívne skúmanie štrukturálnych zmien 3D objektov na báze nukleárnej magnetickej rezonancie,
  • magnetometrické systémy SQUID na meranie nízkych koncentrácií práškových feromagnetických látok v biologických štruktúrach,
  • mnohokanálové systémy snímania elektrickej aktivity srdca a gastrointestinálneho traktu človeka pomocou povrchových elektród.
Vybavenie: prístroje na meranie elektrických a biomagnetických polí, hydronivelačné a pendametrické meracie systémy, zariadenie nukleárnej magnetickej rezonancie, prístroje na infračervenú termometriu, zariadenie na prípravu a testovanie nových vysokoteplotných supravodivých materiálov, výpočtová technika.