Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Matematický ústav SAV

Štefánikova 49
814 73 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.mat.savba.sk
 
Riaditeľ: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
E-mail:
Tel: 02/ 5751 0401
Fax: 02/ 5249 7316
Sekretariát: Eugénia Ondrušková
E-mail:
Tel: 02/ 5751 0414
Fax: 02/ 5249 7316

Organizačné zložky:

Oddelenie aplikovanej matematiky, Štefánikova 49, 81473 Bratislava
Vedúci organizačnej zložky: RNDr. Tibor Žáčik, CSc.

Detašované pracoviská:

Inštitút matematiky a informatiky MÚ SAV v B. Bystrici, Ďumbierska 1, 974 11 Banská Bystrica
Oddelenie informatiky Matematického ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
 
Ústav vznikol v roku 1959, 1975 sa zriadilo dislokované pracovisko MÚ SAV v Košiciach a 1993 bol k ústavu pričlenený Kabinet informatiky, ktorý vznikol v roku 1991. V roku 2001 vznikol Inštitút matematiky a informatiky v Banskej Bystrici, spoločné pracovisko MÚ SAV a FPV Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Základný výskum ústavu je zameraný na riešenie úloh v oblasti algebraických a topologických štruktúr, teórie čísel, matematickej logiky, kvantových štruktúr, funkcionálnej, harmonickej a stochastickej analýzy, matematickej štatistiky, teórie grafov, diferenciálnych rovníc, výpočtovej zložitosti a teoretických aspektov programovacích jazykov, automatov a výpočtových systémov.

Ústav je vydavateľom dvoch medzinárodných vedeckých časopisov:Mathematica Slovaca a Tatra Mountains Mathematical Publications, a je sídlom Slovenskej pobočky zahraničného časopisu Zentralblatt Math, Springer.