Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Geografický ústav SAV

Štefánikova 49
814 73 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.geography.sav.sk
E-mail organizácie: 
 
Riaditeľ, samostatný vedecký pracovník: Mgr. Daniel Michniak, PhD.
E-mail:
Tel: 02/57510187
Fax:
Sekretariát: Mgr. Ľubica Beláková
E-mail:
Tel: 02/57510187
Fax:
 
Základným poslaním Geografického ústavu SAV je vykonávať vedecko-výskumnú činnosť vo viacerých odboroch geografických vied.

Hlavnou úlohou ústavu v oblasti fyzickej geografie, je skúmať štruktúru, dynamiku a antropogénnu transformáciu prírodnej krajiny, rôzne typy reliéfu a jeho funkciu v krajinnom systéme, ako aj komplexne študovať krajinné systémy so zvláštnym dôrazom na problémy prírodných hazardov.

Základným cieľom výskumu v humánnej a regionálnej geografii je analýza časovo-priestorových aspektov ekonomických, sociálno-kultúrnych a environmentálnych javov, procesov a štruktúr. Uskutočňuje sa aj integrovaný geografický výskum dynamiky prírodných a sociálno-ekonomických systémov v ich vzájomných väzbách, ako aj hodnotenie podmienok kvality života človeka a (udržateľného) lokálneho a regionálneho rozvoja.

Výskum v oblasti geoinformatiky aplikuje geografické informačné systémy a metódy diaľkového prieskumu Zeme pri štúdiu štruktúry a dynamiky krajinných systémov rôznych hierarchických úrovní. Zaoberá sa ich mapovým vyjadrovaním a vytvára parciálne databázy, ktoré sú využiteľné v celoštátnom, regionálnom a lokálnom kontexte.

Geografický výskum reaguje na aktuálne, geograficky relevantné problémy spoločnosti.