Vedecká rada Slovenskej akadémie vied

Predseda Vedeckej rady SAV

Predseda Vedeckej rady SAV

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

predseda SAV

E-mail:

Tel.: +421 (0) 2 57510 142

Členovia Predsedníctva SAV

prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie
prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu
PhDr. Dušan Gálik, CSc.podpredseda SAV pre zahraničné styky
Ing. Mária Omastová, DrSc.zástupkyňa podpredsedu SAV pre zahraničné styky
RNDr. Pavol Siman, PhD.podpredseda SAV pre 1. OV
prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.podpredseda SAV pre 2. OV
RNDr. Miroslav Morovics, CSc.podpredseda SAV pre 3. OV
RNDr. Aleš Kučera, CSc.člen Predsedníctva SAV
Dr. Ing. František Simančíkčlen Predsedníctva SAV
Mgr. Martin Venhart, PhD.člen Predsedníctva SAV
prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.člen Predsedníctva SAV
doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.člen Predsedníctva SAV
Mgr. Róbert Karul, PhD.člen Predsedníctva SAV
Mgr. Juraj Marušiak, PhD.člen Predsedníctva SAV

Externí členovia

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.Slovenská technická univerzita v Bratislave - podpredseda VR SAV
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.Technická univerzita v Košiciach
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., MBARepubliková únia zamestnávateľov
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.Rada vysokých škôl Slovenskej republiky
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.Univerzita Komenského v Bratislave