Projekty SAV

Organizácie SAV riešia rôzne typy vedeckých a aplikačných projektov cez slovenské grantové agentúry, európske programy a bilaterálne spolupráce. Táto stránka poskytuje zoznamy v súčasnosti riešených projektov, vstup do existujúcich elektronických databáz a informačného systému VEGA.
Vstup do elektronických databáz DAMP a DANP je len pre pracovníkov a pracovníčky SAV prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla do intranetu SAV, ktoré sú žiadané po kliknutí na príslušné linky.

Projekty VEGA:

  • Vstup do informačného systému e-VEGA
  • Vstup na web stránku VEGA

Medzinárodné projekty SAV:

Národné projekty SAV:

Vedecké agentúry na Slovensku pre podávanie projektov:

  • VEGA (MŠVVaŠ SR a SAV)
  • APVV (Agentúra pre podporu vedy a výskumu)

Štrukturálne fondy EÚ:

Centrá excelentnosti Slovenskej akadémie vied (CE SAV):